สำหรับคนไทย เตรียมเอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
3.เอกสารเกี่ยวกับการรายได้
3.1 กรณีพนักงานประจำ/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีเงินเดือน ใช้ สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
3.2 กรณีธุรกิจส่วนตัว สามารถใช้ สำเนาใบจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัท หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆได้
3.3 กรณีอาชีพรับจ้างอิสระ ใช้สัญญาว่าจ้าง หรือ ใบเสร็จรับเงินจากผู้ว่าจ้าง หรือ ใบเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
3.4 กรณีค้าขาย สามารถใช้สัญญาเช่าพื้นที่ หรือ ใบสั่งของ,ใบส่งของ,ใบเสร็จรับเงิน,บิลเงินสด อย่างใดอย่างหนึ่งได้
4.สำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3-6 เดือน (Statement)

ยื่นเอกสารเพื่อขอสินเชื่อได้ที่ 19ศรีปกรณ์ ทุกวัน 7.00-18.00น.
พิจารณารวดเร็วทันใจภายใน2วันทำการ (นับจากวันที่เอกสารทั้งหมดครบถ้วน และส่งเรื่องเข้าฝ่ายสินเชื่อของธนาคาร)
หากท่านมีติดแบล็กลิสต์ โปรดแจ้งพนักงานขายล่วงหน้า เพื่อการช่วยเหลือในการขอสินเชื่อ